ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společnosti ZFP akademie, a.s

1. Právní rámec zpracování

Společnost ZFP akademie, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR). Společnost ZFP akademie, a.s. klade na bezpečnost zpracování a ochranu Vašich osobních údajů zvláštní důraz, ochrana Vašich osobních údajů je pro nás absolutní prioritou.

Společnost ZFP akademie, a.s. je povinna se při výkonu své podnikatelské činnosti řídit nad rámec zákona č. 110/2019 Sb., resp. Nařízení GDPR také především těmito právními předpisy, které také stanoví povinnosti s dosahem do oblasti zpracování osobních údajů a jsou pro společnost ZFP akademie, a.s. závazné:
 

 • zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
 • případně právními předpisy tyto doplňující, měnící nebo nahrazující.
 

Společnost ZFP akademie, a.s. podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, ke kterému můžete v případě, že nebudete spokojeni s postupy správce při uplatnění Vašich práv, resp. při zpracování Vašich osobních údajů podat stížnost.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
 

2. Kdo údaje zpracovává

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost ZFP akademie, a.s., IČ 263 04 805, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, Břeclav, PSČ 690 02, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 3828 (dále též jako „ZFPA“). Vůči tomuto správci tak můžete uplatňovat veškerá Vaše práva a vůči němu směřovat Vaše dotazy.
 
V případě osobních údajů vyplňovaných do formuláře produktové smlouvy či změnových formulářů zpracovává ZFPA tyto osobní údaje v pozici zpracovatele osobních údajů, přičemž správcem je v tomto případě konkrétní obchodní partner ZFPA, a to vždy ten obchodní partner, o jehož formulář, resp. o jehož produkt se jedná. ZFPA je v takovém případě oprávněna zpracovávat pouze takové osobní údaje, k jejichž zpracování je pověřena příslušným obchodním partnerem. V takovém případě je vhodné směřovat své dotazy a uplatňovat svá práva vůči těmto obchodním partnerům.

Obchodními partnery ZFPA jsou především tyto významné finanční instituce:
Allianz penzijní společnost, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Conseq Investment Management, a.s., Conseq penzijní společnost, a.s., ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Direct pojišťovna, a.s., Equa bank a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Generali penzijní společnost, a.s., BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Hypoteční banka, a.s., J&T BANKA, a.s., KB Penzijní společnost, a.s., Komerční banka, a.s, Komerční pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, mBank S.A., organizační složka, MONETA Leasing, s.r.o., MONETA Money Bank, a.s., MONETA Stavební Spořitelna, a.s., NN Penzijní společnost, a.s., NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Pillow pojišťovna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Raiffeisenbank a.s., Sberbank CZ, a.s., Slavia pojišťovna a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Wüstenrot hypoteční banka a.s., ZFP Energy, a.s., ZFP Gold, a.s., ZFP Investments, investiční společnost, a.s., ZFP Makléř, s.r.o., ZFP Reality, s.r.o.

Zároveň ale vždy platí, že osobní údaje, které jste v průběhu procesu zprostředkování vyplnili do jiných formulářů či záznamů (např. Karta klienta, záznam o zprostředkování atd.), než jsou formuláře produktových smluv či formuláře změnové, nadále zpracovává ZFPA jako správce osobních údajů a vůči ZFPA tak můžete vždy svá práva uplatnit.

ZFPA zpracovává v některých případech Vaše osobní údaje též společně s jinými správci, a to v postavení společných správců osobních údajů, když ZFPA společně s těmito správci určuje účely nebo prostředky zpracování. Jedná se zejména o případy, kdy ZFPA společně s jinými správci využívá společné formuláře nebo společné systémy zpracování (typicky jde o AML dotazníky, souhlas s elektronickou kontraktací, případně souhlasy se zpracováním osobních údajů apod.) a z povahy věci si tak vzájemně některé osobní údaje zpřístupňují. Společnými správci se ZFPA jsou nebo mohou být zejména společnosti, které jsou členy skupiny ZFP GROUP nebo které působí pod značkou ZFP – ZFP Gold, a.s., IČO: 04996399, se sídlem náměstí T.G.Masaryka č. p. 3048/10a, Břeclav, ZFP Energy, a.s., IČO 07282460, se sídlem Radlická 520/117, Praha 5, ZFP Finance I., s.r.o., IČO 05139546, se sídlem náměstí T.G.Masaryka č. p. 3048/10a, Břeclav, ZFP Payments, s.r.o., IČO 04896556, se sídlem náměstí T.G.Masaryka č. p. 3048/10a, Břeclav, ZFP Reality, s.r.o., IČO 04805623, se sídlem náměstí T.G.Masaryka č. p. 3048/10a, Břeclav, ZFP Investments, investiční společnost, a.s., IČO 24252654, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, ZFP GROUP, a.s., IČO 29360951, se sídlem náměstí T.G.Masaryka č. p. 3048/10a, 690 02 Břeclav.

ZFPA zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím svých k& tomu pověřených zaměstnanců a vybraných spolupracovníků, přičemž vždy platí, že tyto osoby:
 

 1. jsou důkladně vybírány a prověřovány, jsou bezúhonné a k zajištění řádné ochrany Vašich osobních údajů způsobilé,

 2. jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi,

 3. jsou vázány přísnými pravidly zpracování a zároveň jsou povinny sami zajišťovat veškeré bezpečnostní standardy, které jim ZFPA určuje a které pravidelně kontroluje,

 4. zpracovávají vždy pouze takový rozsah Vašich osobních údajů, který je pro plnění daného úkonu zpracování nezbytný, a to pouze po nezbytně nutnou dobu,

 5. Vaše osobní údaje zpracovávají vždy pouze v bezpečném prostředí informačního systému ZFPA na zabezpečených prostředcích výpočetní techniky,

 6. jsou povinny veškeré činnosti zpracování osobních údajů důsledně zaznamenávat,

 7. podléhají pravidelné a soustavné kontrole plnění povinností při zpracování a dodržování bezpečnostních standardů ZFPA.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ZFPA jmenovala v souladu s Nařízením GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
 
JUDr. Róbert Pružinský, advokát
evidenční číslo ČAK 14625
se sídlem: Na Řádku 8, Břeclav, 690 02
prostřednictvím spolupracující advokátky: Mgr. Veroniky Hamerníkové
tel.: +420 773 993 993
e-mail: hamernikova@akpruzinsky.cz
 

4. Jaké osobní údaje ZFPA zpracovává

ZFPA v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává výhradně takové údaje, které jí ukládá příslušný právní předpis a takové údaje, které jsou nezbytné pro jednání ZFPA a jejích spolupracovníků s odbornou péčí, tedy výhradně údaje, které jsou nezbytné pro pochopení Vaší aktuální životní a finanční situace jako klienta, Vašich preferencí, požadavků a potřeb a pro vytvoření vhodné nabídky finančních produktů, resp. vhodné kombinace finančních produktů, která bude odpovídat Vaší zjištěné životní a finanční situaci a požadavkům a potřebám. ZFPA dále zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků ZFPA a třetích osob, které jsou nezbytné pro řádné plnění povinností ZFPA dle příslušných právních předpisů a konkrétní smlouvy (pracovní, o spolupráci atd.). Za tímto účelem ZFPA zpracovává tyto kategorie údajů:

 1. identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší identifikaci (jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, číslo dokladu totožnosti, IČ apod.),

 2. kontaktní údaje – osobní údaje sloužící k zajištění kontaktu s Vámi (adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),

 3. údaje o rodinné a finanční situaci klienta – tyto osobní údaje jsou zcela nezbytné pro vytvoření vhodné nabídky, resp. kombinace finančních produktů, které budou odpovídat požadavkům a potřebám Vás jako klienta a budou pro Vás finančně dostupné, bez důkladného a detailního zjištění těchto údajů Vám ZFPA nemůže vytvořit vhodnou nabídku finančních produktů a nemůže tak dostát své zákonné povinnosti jednat s odbornou péčí. Zjišťování těchto údajů kladou ZFPA za povinnost jednak právní předpisy, a to jak sektorové právní předpisy týkající se zprostředkování daného typu finančního produktu, tak i právní předpisy ukládající ZFPA povinnosti v oblasti zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti a praní špinavých peněz a zároveň na důsledné plnění této povinnosti klade důraz při své kontrolní činnosti dozorový státní orgán (zejména Česká národní banka). Jedná se zejména o údaje o rodinném stavu, bonitě a finančním zázemí, plány a cíle, údaje o aktuálně využívaných finančních produktech, zaměstnání či obor podnikání, příjmy a výdaje, apod.,

 4. produktové údaje – tyto osobní údaje jsou zcela nezbytné pro zajištění dlouhodobé péče o klienty a poskytování služeb v nejvyšší kvalitě, snahou ZFPA je poskytnout Vám Vašeho dlouhodobého rodinného poradce, který Vás bude pravidelně informovat o novinkách a vývoji trhu finančních produktů tak, abyste měli vždy aktuální přehled a možnost kvalifikovaně se rozhodovat o Vašich dalších finančních krocích a abyste se vždy měli na koho obrátit s jakýmkoliv Vaším požadavkem (parametry produktů sjednaných prostřednictvím ZFPA, záznamy z jednání, záznamy o zprostředkování, záznamy telefonických hovorů, ukládá-li jejich pořizování právní předpis apod.),

 5. osobní údaje zaměstnanců, spolupracovníků a třetích osob – ZFPA zpracovává osobní údaje těchto osob v rozsahu, který jí ukládají příslušné právní předpisy, nebo v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností dle příslušného smluvního dokumentu. Osobní údaje uvedené pod body i. až v. je ZFPA povinna a oprávněna zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, neboť jejich zpracování ZFPA ukládají příslušné právní předpisy, případně je ZFPA oprávněna tyto zpracovávat v souvislosti s plněním smluvní povinnosti či na základě oprávněného zájmu (viz dále). I nadále ale platí, že je výhradně na Vás, zda ZFPA Vaše osobní údaje poskytnete či nikoliv. V případě, že ale osobní údaje v požadovaném rozsahu neposkytnete, může nastat některá z následujících tří situací. ZFPA:

  1. nesmí obchod uzavřít nebo nesmí poskytnout danou službu (stanoví-li tak právní předpis – např. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) nebo

  2. smí obchod uzavřít nebo službu poskytnout (není-li ZFPA povinna postupovat dle bodu A), v takovém případě ale ZFPA upozorňuje, že poskytnutá služba, případně zprostředkovaná smlouva nemusí zcela odpovídat Vašim požadavkům a potřebám, neboť tyto se nepodařilo řádné zjistit,

  3. je oprávněna obchod, resp. smlouvu neuzavřít nebo službu neposkytnout.

 6. Osobní údaje pro marketingovou činnost ZFPA – osobní údaje, které ZFPA zpracovává za účelem marketingové činnosti ZFPA , zejména zasílání obchodních sdělení či reklamy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční adresa) či motivace spolupracovníků v rámci obchodního modelu ZFPA,

 7. fotografie/videa – jedná se o fotografie/videa z akcí, setkání či školení, k jejichž pořízení je nutný samostatný souhlas, fotografie a videa mohou být využity v rámci marketingové propagace ZFPA, a to jejich zveřejněním na sociálních sítích, v internetových prezentacích ZFPA, v letácích apod.

 8. údaje o zdravotním stavu – tyto údaje zpracovává ZFPA za účelem vytvoření vhodné nabídky pojistných produktů, kdy ZFPA Vám může na základě znalosti Vašeho zdravotního stavu nabídnout vhodný pojistný produkt, který neobsahuje pro daný zdravotní stav výluky, apod.


Osobní údaje uvedené pod body vi. až viii. je ZFPA oprávněna zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, a to vždy po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu trvání takového souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné a nemá vliv na trvání další spolupráce v oblasti finančních produktů a vzdělávání.

ZFPA zpracovává osobní údaje vždy pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu, osobní údaje získané za jedním účelem, nesmí použít pro jiný účel, nejsou-li tyto účely vzájemně slučitelné.

ZFPA zpracovává zpravidla jen takové osobní údaje, které jste jí, resp. spolupracovníkovi ZFPA osobně poskytli. V některých ojedinělých případech získává ZFPA osobní údaje rovněž z veřejně dostupných zdrojů (síť internet) nebo od orgánů veřejné moci (soudy, exekutoři, dozorové orgány apod.), případně od jiných správců nebo svých zpracovatelů (např. od ostatních společností patřících do skupiny ZFP, od svých spolupracovníků anebo od obchodních partnerů, je-li ZFPA v postavení zpracovatele osobních údajů pro daného obchodního partnera).

ZFPA v postavení zpracovatele osobních údajů může získávat osobní údaje rovněž od osoby správce (obchodní partner), pro něhož zpracovává na základě písemného pověření osobní údaje.
 

5. Za jakým účelem ZFPA osobní údaje zpracovává

Společnost ZFPA zpracovává Vaše osobní údaje za těmito účely:

 1. výkon zprostředkovatelské činnosti ZFPA jako její hlavní výdělečné činnosti s odbornou péčí a vedení evidence obchodů

 2. identifikace a kontrola osob

 3. spolupráce v rámci obchodního modelu ZFPA

 4. poskytování vzdělání v rámci obchodního modelu ZFPA

 5. zajištění interního chodu společnosti - plnění zákonných a smluvních povinností

 6. ochrana osob, majetku, dat, obchodního tajemství a oprávněných zájmů osob, včetně řádné identifikace a autentizace jednajících osob,

 7. určení, výkon a obhajoba právních nároků ZFPA za účely uvedenými pod písm. a) až g) je ZFPA oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR případně i bez Vašeho souhlasu.

 8. Marketingové akce a propagační činnost ZFPA – zasílání marketingových nabídek, reklamy, prodejní akce, zveřejnění fotografií pořízených s Vašim souhlasem, akce sloužící ke zvýšení povědomí o značce a podpora a rozvoj prodeje, propagace v rámci internetového prostředí,

 9. marketingová a propagační činnost společností ve skupině ZFP GROUP - zasílání marketingových nabídek, reklamy, prodejní akce, akce sloužící ke zvýšení povědomí o značce a podpora a rozvoj prodeje,

 10. případně další účely.


Za účely uvedenými pod písm. h) až j) zpracovává ZFPA osobní údaje výhradně s Vaším souhlasem.

ZFPA je oprávněna osobní údaje zpracovávat vždy také (je-li to v daném případě relevantní) za účelem určení, výkonu a obhajoby vlastních právních nároků, a to i přes to, že osobní údaje byly získány za jiným účelem. Takto je ZFPA oprávněna postupovat, jestliže původní účel a účel obhajoby právních nároků spolu jakkoliv souvisí, resp. na sebe navazují (typicky ZFPA zpracovává klientské osobní údaje po dobu trvání produktové smlouvy, kterou klient uzavřel prostřednictvím ZFPA, a to po dobu trvání dané produktové smlouvy. Po jejím ukončení zpracovává ZFPA osobní údaje v omezeném rozsahu a s omezeným přístupem k datům i dále, a to po dobu promlčecích lhůt, v rámci nichž by klient např. mohl uplatnit své nároky na náhradu škody, kterou mu dle jeho mínění mohl způsobit některý spolupracovník ZFPA apod.).
 

6. Na jakém právním základě a po jakou dobu ZFPA osobní údaje zpracovává

ZFPA zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 6, případně čl. 9 Nařízení GDPR na těchto právních základech:

 1. souhlas subjektu údajů – na tomto právním základě jsou zpracovávány osobní údaje tehdy, neexistuje-li (není-li možné uplatnit) jiný právní základ zpracování, a to vždy po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje získány, nejdéle však do odvolání souhlasu, přičemž platí, že v těchto případech zpracování máte vždy právo svůj souhlas odvolat (způsoby odvolání souhlasu jsou uvedeny dále),

 2. plnění smluvní povinnosti – byla – li mezi Vámi a ZFPA uzavřena smlouva, jíž jste Vy i ZFPA smluvní stranou, je ZFPA oprávněna zpracovávat osobní údaje, které získala při plnění smlouvy, resp. které jsou pro výkon práv a povinností ze smlouvy nezbytné, a to po dobu trvání příslušné smlouvy,

 3. plnění právní povinnosti – ZFPA je povinna zpracovávat vybrané osobní údaje, pokud jí takovou povinnost stanoví příslušný právní předpis, a to po dobu stanovenou v příslušném právním předpisu. Pro činnost ZFPA jsou ve vztahu ke zpracování osobních údajů relevantní zejména tyto právní předpisy:

  1. zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,

  2. zák.č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů,

  3. zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

  4. zák.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,

  5. zák.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,

  6. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

  7. zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

  8. zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

  9. zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

  10. zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  11. zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

  12. zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

  13. případně právní předpisy tyto doplňující, měnící nebo nahrazující,

 4. oprávněný zájem ZFPA – v takovém případě ZFPA zpracovává osobní údaje po dobu trvání jejího oprávněného zájmu. V případě, že uplatníte námitku proti takovému zpracování odůvodněnou Vaší individuální situací a této námitce po řádném posouzení ZFPA vyhoví, pak je ZFPA povinna ukončit dané zpracování.
  Oprávněnými zájmy ZFPA se rozumí zejména oprávněný zájem:

  1. na výkonu zprostředkovatelské činnosti jako své hlavní výdělečné činnosti, která je zdrojem příjmů ZFPA (typicky osobní údaje vyplněné v Kartě klienta, pokud ještě nebyla uzavřena žádná produktová smlouva. ZFPA má zájem na výkonu své podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy a v nejlepším zájmu klienta, tedy je povinna jednat s odbornou péčí, a takto může jednat pouze tehdy, má-li dostatek informací o klientovi, kterému vytváří vhodnou nabídku finančních produktů),

  2. na zabezpečení základních organizačních a funkčních procesů ZFPA a fungování obchodního modelu ZFPA včetně poskytování vzdělávání (typicky ZFPA eviduje jméno, příjmení a osobní číslo účastníka základního semináře i tehdy, nedošlo-li následně k zavření žádné smlouvy o spolupráci, jakož i tehdy, neabsolvuje-li účastník základního semináře ihned další doplňková školení, neboť přidělené osobní číslo je dlouhodobé a účastník se může absolvovat doplňková školení i později, ZFPA musí evidovat přidělené osobní číslo, aby zamezila duplicitě či záměně osob)

  3. na určení, výkonu a obhajobě právních nároků ZFPA, v tomto případě dochází k omezení rozsahu zpracovávaných osobních údajů na nezbytné minimum a dalšímu omezení přístupu k osobním údajům pouze vymezeným osobám (typicky byla-li mezi Vámi a ZFPA uzavřena smlouva, jíž jste Vy i ZFPA smluvní stranou, zpracovává ZFPA některé osobní údaje získané při činnostech dle takové smlouvy i po jejím ukončení, neboť právě po jejím ukončení můžete Vy i ZFPA uplatňovat v zákonných promlčecích lhůtách své nároky),

  4. na ochraně osob, majetku, dat, obchodního tajemství a oprávněných zájmů osob včetně zájmu na řádné identifikaci a autentizaci jednajících osob (např. ZFPA může zpracovávat přístupové kódy či hesla do některých aplikací, které Vám byly přiděleny, za účelem evidence, že jste to právě a jedině Vy, kdo v dané aplikaci činí konkrétní kroky, čímž chrání Vás, ZFPA i třetí osoby).


Každý osobní údaj může být zpracováván na základě více právních základů. Každý osobní údaj může být zpracováván, pokud existuje alespoň jeden právní základ pro jeho zpracování. Odpadne-li poslední právní základ pro zpracování daného osobního údaje, musí být osobní údaj řádně zlikvidován.
 

Kamerový systém

Společnost provozuje kamerový systém, tento zaznamenává obrazové záznamy v rámci pohybu v objektu sídla Společnosti (snímána je budova sídla Společnosti, resp. vstupy do budovy a přilehlé parkoviště). Kamery jsou umístěny tak, aby bylo respektováno soukromí a důstojnost fyzických osob, o existenci kamerového snímání je fyzická osoba vstupující do objektu informována prostřednictvím piktogramů. Kamery zaznamenávají pouze obraz, nikoliv zvuk. Záznam z kamer se uchovává po dobu 7 dnů, po jejím uplynutí je nejstarší záznam přemazáván záznamem novým. Kamerový záznam je použit výhradně v případě, že obsahuje záznam bezpečnostního incidentu, kdy je takový záznam za účelem vyřešení incidentu a identifikace pachatele předán příslušným státním orgánům (např. Policii ČR, soudu atd.).
 

7. Komu mohou být osobní údaje předány

ZFPA je oprávněna osobní údaje poskytnout těmto subjektům:

 1. státním orgánům a dalším subjektům v rámci plnění zákonné povinnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (např. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů apod.),

 2. zpracovatelům osobních údajů na základě písemné smlouvy o zpracování osobních údajů a poskytnutí dostatečných technických a organizačních záruk k ochraně osobních údajů (např. poskytovatelé IT služeb, spolupracovníci ZFPA, účetní apod.),

 3. zaměstnancům či dalším osobám v obdobném smluvním vztahu k ZFPA za účelem plnění jejich pracovních povinností jménem ZFPA,

 4. dalším subjektům, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků ZFPA (např. soudy, exekutoři, finanční arbitr, Česká národní banka, advokáti apod.),

 5. spolupracovníkům ZFPA za účelem plnění jejich právních povinností

 6. dalším samostatným správcům, např. obchodním partnerům (pojišťovny, banky, spořitelny atd.)

 7. společným správcům při společném zpracování osobních údajů

 8. se souhlasem subjektu údajů dalším osobám,


přičemž vždy platí, že osobní údaje jsou výše uvedeným příjemcům poskytovány pouze v rozsahu nezbytném pro stanovený účel a po nezbytnou dobu.
 

8. Zásady bezpečnosti osobních údajů

Společnost ZFPA důsledně dbá na dodržování všech bezpečnostních a organizačních opatření, které za účelem ochrany osobních údajů zavedla.

ZFPA pravidelně a důsledně kontroluje dodržování bezpečnostních a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů, pravidelně vyhodnocuje zjištěné skutečnosti a svá bezpečnostní a organizační opatření dle potřeby aktualizuje.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně k tomu pověřenými osobami, které ZFPA důsledně prověřuje jak před zahájením zpracování, tak v jeho průběhu. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi.
 

9. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit

Čl. 15 – 22 Nařízení GDPR vymezuje práva, která můžete vůči ZFPA uplatnit. Pro usnadnění výkonu Vašich práv vytvořila ZFPA jednoduchý formulář Uplatnění práv subjektu údajů, který je dostupný na http://zfpa.cz/ZFPAcademy/media/content/Dokumenty/UplatneniPravSubjektuUdaju.pdf
Prosíme, používejte vždy tento formulář, předejdete tím zbytečnému prodlužování celého procesu
uplatnění práv a případným dalším možným komplikacím.

Vyplněný a podepsaný formulář zasílejte, prosím, na adresu:
ZFP akademie, a.s.
T. G. Masaryka 3048/10a
690 02 Břeclav

Podepsaný a vyplněný formulář NEDOPORUČUJEME z důvodu ochrany vašich osobních údajů zasílat prostřednictvím nešifrované e-mailové zprávy.

Máte možnost uplatit dle Vašeho uvážení tato práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům – ZFPA Vám poskytne výpis (potvrzení) o osobních údajích zpracovávaných o Vaší osobě v rozsahu dle čl. 15 Nařízení GDPR na základě žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem,

 2. právo na opravu nepřesných osobních údajů – zjistíte-li, že o Vás ZFPA zpracovává nepřesné či neaktuální osobní údaje, je ZFPA povinna bez zbytečného odkladu poté, co o tom bude vyrozuměna, provést opravu nepřesných osobních údajů, provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),

 3. právo na výmaz – v případech stanovených v čl. 17 Nařízení GDPR ZFPA vymaže zpracovávané osobní údaje (jde zejména o případy, kdy byste odvolali souhlas se zpracováním a neexistuje jiný právní základ pro takové zpracování, kdy byste uplatnili námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody ZFPA pro zpracování, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely,…), provádí se na základě písemné žádosti (formuláře) nebo automaticky, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro daný účel zpracování,

 4. právo na omezení zpracování – po dobu, než ZFPA posoudí oprávněnost Vaší námitky proti zpracování nebo po dobu, než ZFPA ověří přesnost osobních údajů tam, kde jejich přesnost popíráte, anebo v případě, že zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz a místo toho žádáte o omezení použití, omezí ZFPA přechodně zpracování osobních údajů. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře), pokud žádáte omezení, nebo automaticky v případě uplatnění práva na námitku či opravu,

 5. právo na přenositelnost – je-li zpracování konkrétních osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je-li zároveň prováděno automatizovaně, máte právo získat a předat jinému správci osobní údaje, které se Vás týkají. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře) s Vaším úředně ověřeným podpisem,

 6. právo vznést individuální námitku – je-li zpracování založeno na základě oprávněného zájmu ZFPA, máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace námitku proti takovému zpracování. Námitka bude ZFPA důkladně posouzena. Námitce bude vyhověno, převažuje-li Váš individuální zájem nad oprávněnými zájmy ZFPA. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře),

 7. právo vznést absolutní námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, můžete vznést absolutní námitku. Na rozdíl od individuální námitky dle písm. f) tohoto článku se tato námitka neposuzuje, ale automaticky dochází k ukončení zpracování pro tyto účely. Provádí se na základě písemné žádosti (formuláře), nebo kliknutím na odkaz uvedený přímo v konkrétní elektronické marketingové zprávě,

 8. právo odvolat souhlas se zpracováním – souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů je možné odvolat buď jako celek nebo pro jednotlivé účely zpracování. ZFPA nebude nadále zpracovávat osobní údaje, k jejichž zpracování byl souhlas odvolán, nemá-li k tomu jiný právní základ zpracování. Souhlas lze odvolat elektronicky vyplněním a potvrzením formuláře odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Vám bude zaslán na Vaši e-mailovou adresu po zaslání zprávy na e-mailovou adresu odvolanisouhlasu@zfpakademie.cz nebo vyplněním formuláře pro odvolání souhlasu dostupného na http://zfpa.cz/ZFPAcademy/media/content/Dokumenty/OdvolaniSouhlasu.pdf a jeho odesláním prostřednictvím pošty na adresu sídla společnosti ZFP akademie, a.s., T. G. Masaryka 3048/10A, Břeclav, PSČ 690 02.

 9. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalototo právo se neuplatňuje, ZFPA neprovádí žádné automatizované rozhodování, které by pro Vás mělo právní nebo obdobné účinky.


Ve všech výše uvedených případech Vám ZFPA bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení Vaší žádosti poskytne informace o tom, jak byla Vaše žádost vyřešena. Lhůtu lze s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce.

V případech, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ZFPA odmítnout žádosti vyhovět nebo uložit za zpracování žádosti administrativní poplatek zohledňující náklady spojené s poskytnutím informací

Nesouhlasíte-li s postupem ZFPA při řešení či ochraně Vašich práv, nebo při zpracování Vašich osobních údajů, případně máte-li jiné poznatky či připomínky, můžete využít pro tyto účely e-mailovou adresu info@zfpakademie.cz, kam nám můžete Vaše připomínky zaslat. Každou Vaší připomínkou se budeme zabývat.

 

Účinnost od: 01.08.2022