ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
společnosti ZFP akademie, a.s

1. Právní rámec zpracování

Společnost ZFP akademie, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje vždy a výhradně v souladu s platnou legislativou, tedy zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (Nařízení GDPR). Společnost ZFP akademie, a.s. klade na bezpečnost zpracování a ochranu Vašich osobních údajů zvláštní důraz, ochrana Vašich osobních údajů je pro nás absolutní prioritou.

Společnost ZFP akademie, a.s. je povinna se při výkonu své podnikatelské činnosti řídit nad rámec zákona č. 110/2019 Sb., resp. Nařízení GDPR také především těmito právními předpisy, které také stanoví povinnosti s dosahem do oblasti zpracování osobních údajů a jsou pro společnost ZFP akademie, a.s. závazné:
 

 • zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
 • případně právními předpisy tyto doplňující, měnící nebo nahrazující.
 

Společnost ZFP akademie, a.s. podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, ke kterému můžete v případě, že nebudete spokojeni s postupy správce při uplatnění Vašich práv, resp. při zpracování Vašich osobních údajů podat stížnost.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
 

2. Kdo údaje zpracovává

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost ZFP akademie, a.s., IČ 263 04 805, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10A, Břeclav, PSČ 690 02, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 3828 (dále též jako „ZFPA“). Vůči tomuto správci tak můžete uplatňovat veškerá Vaše práva a vůči němu směřovat Vaše dotazy.
 
V případě osobních údajů vyplňovaných do formuláře produktové smlouvy či změnových formulářů zpracovává ZFPA tyto osobní údaje v pozici zpracovatele osobních údajů, přičemž správcem je v tomto případě konkrétní obchodní partner ZFPA, a to vždy ten obchodní partner, o jehož formulář, resp. o jehož produkt se jedná.  ZFPA je v takovém případě oprávněna zpracovávat pouze takové osobní údaje, k jejichž zpracování je pověřena příslušným obchodním partnerem. V takovém případě je vhodné směřovat své dotazy a uplatňovat svá práva vůči těmto obchodním partnerům.

Obchodními partnery ZFPA jsou především tyto významné finanční instituce:
Allianz penzijní společnost, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA pojišťovna a.s., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Conseq Investment Management, a.s., Conseq penzijní společnost, a.s., ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Direct pojišťovna, a.s., Equa bank a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Generali penzijní společnost, a.s., BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Hypoteční banka, a.s., J&T BANKA, a.s., KB Penzijní společnost, a.s., Komerční banka, a.s, Komerční pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, mBank S.A., organizační složka, MONETA Leasing, s.r.o., MONETA Money Bank, a.s., MONETA Stavební Spořitelna, a.s., NN Penzijní společnost, a.s., NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, Pillow pojišťovna, a.s., Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Raiffeisenbank a.s., Sberbank CZ, a.s., Slavia pojišťovna a.s., Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., UNIQA pojišťovna, a.s., Wüstenrot hypoteční banka a.s., ZFP Energy, a.s., ZFP Gold, a.s., ZFP Investments, investiční společnost, a.s., ZFP Makléř, s.r.o., ZFP Reality, s.r.o.
Zároveň ale vždy platí, že osobní údaje, které jste v průběhu procesu zprostředkování vyplnili do jiných formulářů či záznamů (např. Karta klienta, záznam o zprostředkování atd.), než jsou formuláře produktových smluv či formuláře změnové, nadále zpracovává ZFPA jako správce osobních údajů a vůči ZFPA tak můžete vždy svá práva uplatnit.

ZFPA zpracovává v některých případech Vaše osobní údaje též společně s jinými správci, a to v postavení společných správců osobních údajů, když ZFPA společně s& těmito správci určuje účely nebo prostředky zpracování. Jedná se zejména o případy, kdy ZFPA společně s jinými správci využívá společné formuláře nebo společné systémy zpracování (typicky jde o AML dotazníky, souhlas s& elektronickou kontraktací, případně souhlasy se zpracováním osobních údajů apod.) a z& povahy věci si tak vzájemně některé osobní údaje zpřístupňují. Společnými správci se ZFPA jsou nebo mohou být zejména společnosti, které jsou členy holdingu ZFP GROUP nebo které působí pod značkou ZFP – ZFP Gold, a.s., IČO: 04996399, se sídlem 17. listopadu 3112/12, Břeclav, ZFP Energy, a.s., IČO 07282460, se sídlem Radlická 520/117, Praha 5, ZFP Finance I., s.r.o., IČO 05139546, se sídlem 17. listopadu 3112/12, Břeclav, ZFP Payments, s.r.o., IČO 04896556, se sídlem 17. listopadu 3112/12, Břeclav, ZFP Reality, s.r.o., IČO 04805623, se sídlem 17. listopadu 3112/12, Břeclav, ZFP Investments, investiční společnost, a.s., IČO 24252654, se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, ZFP GROUP, a.s., IČO 29360951, se sídlem 17. listopadu 3112/12, 690 02 Břeclav.

ZFPA zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím svých k& tomu pověřených zaměstnanců a vybraných spolupracovníků, přičemž vždy platí, že tyto osoby:
 

 1. jsou důkladně vybírány a prověřovány, jsou bezúhonné a k zajištění řádné ochrany Vašich osobních údajů způsobilé,

 2. jsou vázány povinností mlčenlivosti pod přísnými sankcemi,

 3. jsou vázány přísnými pravidly zpracování a zároveň jsou povinny sami zajišťovat veškeré bezpečnostní standardy, které jim ZFPA určuje a které pravidelně kontroluje,

 4. zpracovávají vždy pouze takový rozsah Vašich osobních údajů, který je pro plnění daného úkonu zpracování nezbytný, a to pouze po nezbytně nutnou dobu,

 5. Vaše osobní údaje zpracovávají vždy pouze v bezpečném prostředí informačního systému ZFPA na zabezpečených prostředcích výpočetní techniky,

 6. jsou povinny veškeré činnosti zpracování osobních údajů důsledně zaznamenávat,

 7. podléhají pravidelné a soustavné kontrole plnění povinností při zpracování a dodržování bezpečnostních standardů ZFPA.

 

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ZFPA jmenovala v souladu s Nařízením GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:
 
JUDr. Róbert Pružinský, advokát
evidenční číslo ČAK 14625
se sídlem: Na Řádku 8, Břeclav, 690 02
prostřednictvím spolupracující advokátky: Mgr. Veroniky Hamerníkové
tel.: +420 773 993 993
e-mail: hamernikova@akpruzinsky.cz

4. Jaké osobní údaje ZFPA zpracovává

ZFPA v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovává výhradně takové údaje, které jí ukládá příslušný právní předpis a takové údaje, které jsou nezbytné pro jednání ZFPA a jejích spolupracovníků s odbornou péčí, tedy výhradně údaje, které jsou nezbytné pro pochopení Vaší aktuální životní a finanční situace jako klienta, Vašich preferencí, požadavků a potřeb a pro vytvoření vhodné nabídky finančních produktů, resp. vhodné kombinace finančních produktů, která bude odpovídat Vaší zjištěné životní a finanční situaci a požadavkům a potřebám. ZFPA dále zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, spolupracovníků ZFPA a třetích osob, které jsou nezbytné pro řádné plnění povinností ZFPA dle příslušných právních předpisů a konkrétní smlouvy (pracovní, o spolupráci atd.). Za tímto účelem ZFPA zpracovává tyto kategorie údajů:

 1.